onsdag, januari 28, 2009

Islamismen i Rosengård granskas av regeringen

Sedan det utmärkta programmet Creeper blev
allmänt tillgängligt för några år sedan brukar
jag hålla ett öga på vilka myndigheter som be-
söker bloggen. Försvarshögskolan har varit
en flitig besökare.
Idag fick vi en förklaring till varför. FHS fick
redan 2007 uppdraget av regeringen att
"...att genomföra en kunskapsöversikt om
förebyggande insatser mot våldsbejakande
extremism och radikalisering."
**
Rapporten har i huvudsak inriktats på
islamisternas framryckning i Rosengård
(surprise, surprise !) och då duger det att
hämta fakta från de förhatliga bloggarna....
Självklart nämns vi inte med ett ord i
rapporten....
**
Idag publicerades denna "kunskapsöversikt":
***
Den innehåller egentligen ingenting
nytt, men markerar en kraftig till-
nyktring hos de centrala myndigheterna.
Rapporten bygger till stor del på intervjuer
med socialtjänst, kommunledning, polis
och andra myndigheter som misslyckats
med sin uppgift i Rosengård.
Trots det är den förvånansvårt insiktsfull...
**
Inventeringen av "möjliga tecken på radikalisering"
(se sid 11-12), borde t ex tryckas upp på inplastade
kort till alla lärare och socialsekreterare i Malmö:

 Tvära förändringar i beteende t ex ökad frekvens av
moskébesök, radikalt förändrad religiös hängivelse i
kombination med liknande krav på sin omgivning
(syskon och skolkamrater t ex); starkt ökat
"fritidsumgänge" med personer som delar samma
extremistiska världsåskådning; tecken på att
isolera sig från forna vänner och familjemedlemmar
samt om de inte vill umgås med icke-muslimer.
 Tvära förändringar i de fysiska attributen
(skägg, klädsel etc.)
 Utlandsresor till exempelvis Syrien, Jemen,
Saudiarabien, Afghanistan, Pakistan, Nordafrika
och som varar i längre perioder med diffusa syften.
 Förändrad konsumtion av media, t ex radikala
hemsidor och chattrum på Internet, eventuellt
ökat intresse för utländska TV-kanaler som
grafiskt förmedlar våldsbilder från Irakkriget
och andra oroshärdar.
 Fysiskt krävande idrottsaktiviteter – särskilt
kampsporter – i kombination med förhållanden ovan.
 Komplicerade familjeförhållanden (relations-
problem i hemmet, begynnande kriminalitet,
frånvaro av fadersfigur; trauman från konflikt-
drabbade hemländer, strikta förhållningsregler
gentemot integrering och jämställdhet i samhället
på olika sätt - t ex genom att inte tillåta
deltagande i simlektioner eller idrott där
pojkar och flickor mixas.)
***
De intervjuade myndighetspersonerna visar upp
en hygglig insikt i problematiken:
"29 av 30 respondenter beskriver oberoende av
varandra en allmän ökning av radikalisering de
senaste fem åren även om man tycker det är
svårt att precisera exakt omfång på ökningen.
Det är värt att understryka att de radikala
individerna är få, men har en relativt stor
inverkan på omgivningen."(sid 12)
***
Sammanfattningsvis: Rapporten är nyttig.
I kombination med t ex denna blogg och Muslimska
Friskolan m m kan den bli riktigt nyttig för alla
dem vid den yttersta frontlinjen (polis, skola, social-
tjänst, fritidsförvaltning, kriminalvård, räddnings-
tjänst mm).
***
***