onsdag, juni 01, 2011

"Ship to Gaza på kollisionskurs med världssamfundet"

Israels ambassadör Benny Dagan sänder
ett varnande ord inför Hamas stundande
piratkonvoj:
***
Inför årets Ship to Gaza-konvoj, som har annonserats
stort i media, inställer sig många berättigade frågor.
Nedan följer en genomgång av ett antal viktiga bakgrunds-
fakta som det är nödvändigt att ta i beaktande för en
riktig uppfattning av bevekelsegrunderna bakom flotiljen,
som organiseras i strid med världssamfundets
uttryckliga vilja.
**
Först och främst – liksom det tidigare Ship to Gaza
i maj 2010, fyller årets konvoj inget humanitärt behov.
Som också öppet deklarerats av arrangörerna är projektet
enbart politiskt, och syftet att skada Israel.
Som kraftfullt lyftes fram av FN:s särskilde samordnare för
Mellanöstern Robert H. Serry den 19 maj i år ser general-
sekreterare Ban Ki-Moon ”med oro på mediarapporter om
potentiella nya flotiljer till Gaza som kan provocera fram
onödig konfrontation.
Generalsekreteraren uppmanar alla berörda regeringar att
använda sitt inflytande för att avråda från sådana flotiljer,
vilka kan leda till ett eskalerat läge”.
**
Denna inställning delas till fullo av Europeiska Unionen.
Dess "Höge Representant för Utrikes- och Säkerhetsfrågor",
Catherine Ashton, har för sin del entydigt konstaterat att:
”Jag anser inte en flotilj vara det rätta svaret på den
humanitära situationen i Gaza”.
EU och de bidragsgivande länderna har också uppmanat till
att använda ”de befintliga gränsövergångarna till lands för
att föra in hjälp till Gaza, och att avstå från provokationer”
(13 april 2011). Den så kallade ”Internationella Kvartetten”,
som även innefattar FN, USA och Ryssland uppmanar också
”alla dem som vill föra in varor att göra det via etablerade
kanaler så att lasten kan inspekteras och föras via land-
övergångar till Gaza”(21 juni 2010).
Inga hinder föreligger heller att föra in hjälpsändingar via
de etablerade landkanalerna. EU och de bidragsgivande
länderna har under våren uttalat att man ”välkomnat den
israeliska regeringens positiva åtgärder för att öka införseln
av konsumtionsvaror till Gaza” (13 april)
15.000 ton förnödenheter och humanitär hjälp förs in varje
vecka.
**
Israel har också enligt det internationellt erkända Oslo-avtalet
rätt och skyldighet att övervaka sjötrafiken, vilket bland annat
understrukits av svenska regeringen.
Terroristorganisationen Hamas som kontrollerar Gaza har
fortsatt sina raketattacker mot Israel utan hänsyn till det
internationella samfundets krav på ett erkännande av Israel
och ett slut på terrorn.
En stor iransk last på ungefär 50 ton smugglade vapen
stoppades av Israel på väg till Gaza så sent som i mars 2011.
Ett samstämmigt världssamfund avråder således från att
sända förnödenheter sjövägen samtidigt som Israel enligt
internationella avtal är i sin fulla rätt att stoppa smugglingen
av vapen till terrororganisationerna i Gaza.
**
Så vad driver då egentligen aktivisterna bakom Ship to Gaza?
En av huvudarrangörerna bakom konvojen, den militanta turkiska
islamistorganisationen IHH, gav tydligast tänkbara svar vid ett
officiellt besök hos Irans förintelseförnekande president
Ahmadinejad den 12 februari - man eftersträvar ett
”Mellanöstern utan Israel”. Ett uttalande som för tankarna
till författaren Henning Mankells invigningstal för svenska
Ship to Gaza, där han talar om behovet av att ”avveckla
den terroristiska israeliska staten” (15 augusti 2009).
Så talar ingen fredsaktivist och bakom den humanitära fasaden
syftar Ship To Gaza till konlikt – inte fred och försoning.

Benny Dagan
Israels Ambassadör i Sverige