onsdag, augusti 13, 2008

Skriv under uppropet STOPP FÖR SHARIA !

Två bloggare har tagit initiativ till
ett upprop STOPP FÖR SHARIA.
****
STOPP FÖR SHARIA !
I Malmö fungerar sedan flera år landets
första shariadomstol.
Den tillämpar ännu så länge bara ett selektivt urval av
sharia-lagstiftningens regler.
*
Skulle sharia tillämpas fullt ut,
skulle det bl a innebära att:
-- Värdet av en kvinnas liv är hälften av en mans liv.
-- Vittnesmål från två kvinnor är värt lika mycket som
vittnesmål från en man
-- Döttrar ärver hälften mot söner
-- En kvinna har inte rätt till skilsmässa från sin man
-- En man kan skilja sig från sin hustru närhelst han vill och
utan hennes vetskap.
-- Män tillåts att gifta sig med fyra fruar.
-- Kvinnor kan inte resa, arbeta, gå i skolan, eller ens lämna
huset utan sin makes tillstånd.
-- En kvinna måste vara bosatt där hennes man bestämmer.
-- Mödrar får inte vårdnaden om sina barn när mannen skilt sig.
-- En änka får inte vårdnaden om sina barn efter makens död.
Barnen ges till faderns släktingar, och mamman har inte ens rätt
att besöka dem.
-- Om mannen inte har någon släkt, tar samhällets präster
vårdnaden om kvinnans barn, familjens pengar och ägodelar.
-- Äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk
man är förbjudet och ogiltigt, medan en muslimsk man kan
gifta sig med en icke-muslimsk kvinna.
-- Om en muslimsk kvinna våldtas kan hon inte föra mannen
till domstol om inte fyra vittnen kan vittna till förmån för
hennes påstående, annars ska hon straffas för äktenskapsbrott.
-- Muslimska män får aga sina hustrur för att fostra dem.
*
Sharia strider mot ett stort antal konventioner som
Sverige är anslutet till, exempelvis
* FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
antagen av FN:s generalförsamling 1948
* Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling (IKMPR).
* Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling
(IKESKR).
* Internationella konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor, antagen 1979 av FN (CEDAW).
* Konventionen om barnets rättigheter antagen av FN:s
generalförsamling den 20 november 1989.
*
Då det från flera håll ställs krav på att Sverige ska tillämpa
Sharia parallellt med eller istället för svensk lag är det
angeläget att Riksdagen gör en tydlig markering i denna
viktiga fråga.
*
Undertecknade kräver således att Riksdagen uttalar att
endast svensk lag må tillämpas av svenska myndigheter.
Dag Selander, utgivare MXp - Missional Experiences
Hans C Pettersson, utgivare Jihad i Malmö
****

*****
Bakgrund:
****
Instämmer du i uppropet ?