fredag, februari 22, 2008

Norska säkerhetstjänsten: Hotet är islamismen

nyligen sin syn på hotbilden 2008. Den torde
till stora delar även gälla för Sverige.....

******
Politisk motivert vold utøvet av aktører som
er inspirert av ekstrem islamisme vil representere
en vesentlig utfordring for Norge i de kommende årene.

Ekstrem islamistisk terrorisme er grenseoverskridende
og utviklingstrekk i Europa påvirker også situasjonen
her i landet. Den potensielle trusselen mot Norge må
derfor sees i et europeisk perspektiv.

Hovedtyngden av ekstrem islamistisk
aktivitet i Norge er knyttet til støtte-
virksomhet til utlandet,
men det foreligger også
indikasjoner på økende radikalisering.
**
Støttevirksomheten i Norge skjer primært i
form av pengeoverføringer til personer eller
grupper i utlandet som antas å være tilknyttet
ekstreme islamistiske organisasjoner. Ulike
former for støttevirksomhet til terrororganisasjoner
i utlandet vil fremdeles være det
dominerende element for aktiviteten i Norge.
**
Økt radikalisering i Norge gjør det nasjonale
trusselbildet mer uforutsigbart. Erfaringer fra
andre europeiske land viser at personer som
gjennomgår radikalisering, raskt kan utvikle
operativ intensjon og kapasitet. Radikaliseringen vil
blant annet kunne bidra til at personer i
det ekstreme islamistiske miljøet i økende grad
motiveres ut fra norske politiske
problemstillinger. Med økt radikalisering kan
grupper i ekstreme islamistiske miljø i økende
grad respondere negativt på nasjonale hendelser
eller kontroversielle politiske saker i Norge.
**
Et voksende antall radikaliserte personer i
Norge øker også sannsynligheten for at
trusselaktører kan reise til konfliktområder,
ha opphold i treningsleire, delta i jihad
- eller i verste fall støtte eller delta i
terrorhandlinger i Norge.
**
Norges styrkebidrag til Afghanistan er i
dag en sentral årsak til at norske interesser
oppfattes som legitime mål av ekstreme islamister.
Radikalisering og støttevirksomhet er ikke to
gjensidig ekskluderende aktiviteter. Personer
som bedriver støttevirksomhet til ekstreme islamistiske
organisasjoner i utlandet, kan i enkelte
tilfeller også bidra til radikalisering i Norge.
**
I tillegg til ekstreme islamistiske grupper har også
andre terrororganisasjoner et nærvær i
Norge. Dette gjelder enkelte nasjonalistiske
terrororganisasjoner, som først og fremst driver
ulike former for støttevirksomhet til egen
virksomhet i hjemlandet. Disse organisasjonene
representerer ingen direkte trussel mot
Norge, men støttevirksomheten kan ofte
være ulovlig.
Flere av disse organisasjonene er oppført på
EUs liste over terrororganisasjoner.