söndag, februari 17, 2013

Skillnaden på Lars Vilks och Kurt Westergaard

ett besök i Köpenhamn skrivit en mycket
tänkvärd artikel om skillnaden på det
andliga klimatet för de av islamismen
förföljda i Danmark respektive Sverige.
***   
"Kurt Wes­tergaard og Lars Vilks er i samme båt.
De har samme fiende. De har pro­vo­sert selv-
­be­stal­tede reli­giøse vok­tere som føler seg
kal­let til å felle døds­dom over dem.
I våre sam­funn, ikke i land langt borte. Slik
er døds­dom­men også en trus­sel mot våre egne
sam­funn og oss selv.
Og nett­opp på dette punkt er Vilks og Wes­ter-
gaard i to for­skjel­lige situa­sjo­ner: For mens
Dan­mark har for­stått at trus­se­len gjel­der like
mye dem, sier det offi­si­elle Sve­rige det mot-
­satte: Det gjel­der ikke oss. Det gjel­der bare
Vilks.
Det er der­for en viss logikk og kon­se­kvens i
at svenske skri­ben­ter rak­ker ned på Vilks.
De ser ikke sin egen ytrings­fri­het truet.
 Bare Vilks’, og han har selv stilt seg i den
situa­sjo­nen han er i. Han kunne latt være.
Mener de.
**
Denne sam­funns­so­li­da­ri­tet i Dan­mark og man­gel
på den i Sve­rige får store kon­se­kven­ser for hvor­-
dan kunst­ne­ren har det. Säpo pas­ser på Vilks,
lik­som PET på Wes­tergaard, og gjør sik­kert en
like god jobb. Men mens det meste av Dan­mark
står bak PET, gjel­der ikke det det offi­si­elle Sverige.
Da stats­mi­nis­ter Fred­rik Rein­feldt sa de famøse
ord om vold mot Sve­ri­ge­de­mo­kra­terna - at gale
hun­der får revet skinn -, dro han tep­pet bort
under bena ikke bare på Sve­ri­ge­de­mo­kra­terna,
men også Lars Vilks.
Rein­feldt unnsa sam­ti­dig den soli­da­ri­tet som
Wes­tergaard nyter godt av.
For hvis demo­kra­ti­ets spille­reg­ler skal bety noe,
må den øver­ste poli­tiske myn­dig­het for­svare dem
som man står etter livet på grunn av deres kunst
eller for deres menin­gers skyld.
Det er som om Rein­feldt ikke helt inn­ser kon­se-
­kven­sene av sin opptreden.
**
Jihadistene/salafistene/islamistene som står Wes­ter-
gaard eller Vilks etter livet, utford­rer den svenske og
danske sta­ten på det mest fun­da­men­tale sett:
beskyt­tel­sen av liv og eien­dom, ret­ten til å være en
fri bor­ger, tro og mene hva man vil.
Det er et eksem­pel på eks­tra­ter­ri­to­ri­ell juris­dik­sjon,
dvs. en frem­med makt kan avsi døds­dom over et
annet lands bor­gere. Der­for var fat­waen mot Rush­die
ikke bare en trus­sel mot for­fat­te­ren og dem som
hjalp ham med boken, men også mot bri­tiske
myndigheter."
**
Läs hela artikeln