onsdag, december 15, 2010

Den islamistiska pyramiden ger bättre förklaring till hotet...

SÄPO:s rapport om islamismen ger
såvitt jag kan se ett nytt faktum,
nämligen att säkerhetspolisen kart-
lagt 200 våldsbenägna jihadister
i de islamistiska miljöerna i Sverige.
**
Fortfarande hävdar jag att forskaren
är nödvändig för att begripa dagens
hotbild.
En pyramid, där terrorismen är den
mest synliga, men inte nödvändigtvis
den farligaste, delen.
***
ANTALET ISLAMISTER
I en artikel i början av 2006 uppskattade
jag det på följande sätt: …..”att 3-5 %
av muslimerna (d v s 9.000-18.000)
i Sverige är islamister eller starkt
islamistiskt influerade. Däremot är
deras inflytande i muslimska samman-
hang lång större än så. Antalet jihadister
(d v s terror- och våldsinriktade islamister)
uppskattar jag till färre än 1.000 personer.
**
Terrorforskare Magnus Norell vid Total-
försvarets Forsningsanstalt gjorde utifrån
tyska siffror följande beräkning 2007:
” ...av de mellan 300 000 och 400 000 muslimer
som finns i Sverige skulle, enligt detta sätt att
räkna,
antalet islamister som antingen är
medlemmar eller stödjer islamistiska aktiviteter
vara 1 500.
[...]
Slutsatsen av situationen i Sverige och Danmark
är att det mest direkta hotet mot de skandinaviska
länderna är mujahedingrupperna och vad som ibland
kallas non-aligned mujahadins - ensamma individer
eller tillfälliga grupper redo att använda sig av extremt
våld mot värdlandet.” (Tidskriften Neo)
**
DEN ISLAMISTISKA PYRAMIDEN
En bättre modell för att förstå situationen är forskaren
Lorenzo Vidinos s k
Islamistiska Pyramid.
Han ser dagens hot som uppbyggt av tre olika typer av
grupper.
1. Basen (och den största gruppen) utgörs av de organisationer
som arbetar för maktövertagande med ”fredliga” medel, t ex
Muslimska Brödraskapet, de pakistanska deobandis och turkiska
Milli Görüs. Till denna kategori bör man
också räkna den s k Euro-Islam.
“…these organizations present a moderate façade, publicly
supporting integration and democracy. Yet in their mosques,
revivalist organizations espouse a diametrically different
rhetoric, still embracing the zealous ideology of the
organizations of their origins. Their aim is the
radicalization of European Muslim communities
and the creation of Muslim separatists who seek
separate social spaces (from schools to swimming
pools) and separate jurisdiction.”
**
2. Den andra gruppen i pyramiden är sådana som förkastar
allt samarbete med Västerlandets institutioner och vill bygga
ett alternativt islamistiskt samhälle. Trots en våldsam retorik
och hat mot motståndaren avstår de i regel från direkt våld.
Exempel Hizb ut-Tahrir och Kalifstaten.
” While HT does not openly endorse violence it provides
powerful ideological tools to radicalize Muslims.
The jump from embracing HT's worldview to committing
violent acts in order to further its goals is a short one.
For this reason, HT is often identified as a "conveyor belt"
to terrorism. Moreover, while the organization itself has
never been directly linked to terrorism, some European
HT members have.”
**
3. Pyramidens spets utgörs av de rena jihadisterna, de som
genom väpnad kamp vill krossa Västerlandet och skapa en
islamistisk värld.
“Over the last few years, there has been a
generational change in jihadist networks.
Most of today's jihadists, particularly in
northern European countries, are second-
generation Muslim immigrants in Europe
(with a small but significant number of converts).
Today we can visualize the reality of jihadist
networks in Europe as a continuum. At one
extreme, we find homegrown groups: small
clusters of mostly European-born radicals
with no ties to external groups that act in
absolute operational independence. At the
opposite side of the spectrum, we see compart-
mentalized cells contained in a well-structured
network and subjected to a hierarchical structure,
as was the model of jihadist groups operating
in Europe in the 1990s.”
*****
SLUTSATS
Slutsatsen är att det finns omfattande islamistiska
nätverk i Malmö. De flesta källarmoskéer behärskas
idag av islamister liksom koranskolor och annan
undervisning. Detta skapar självklart en ypperlig
grogrund för annan anti-demokratisk verksamhet.
För några år sedan listade jag 20 islamistiska
blivit något fler sedan dess och samtliga
finns idag verksamma i Malmö.
De rent jihadistiska grupperna stöds av större
salafistiska eller wahabistiska församlingar och
arbetar intensivt med skolning av morgondagens
jihadister. Ska man spekulera i antalet islamister
(och det vill ni ju gärna att jag ska göra....)
skulle jag säga att det finns några tusen
islamister och några hundra jihadister i
Malmö. Men långt allvarligare är att de
aktiva islamisterna har lyckats skaffa sig
"formulerings-monopolet" långt in i den
stora muslimska majoriteten. Det är Hamas,
Hizbollahs eller Brödraskapets spökröst som
hörs även i s k moderata sammanhang.
Det är det allvarligaste i utvecklingen.