lördag, maj 04, 2013

Jihadister som hot mot SverigePacka era väskor och kom till Syrien!
Så lyder huvudbudskapet i det åtta
minuter långa Youtube-klipp som
publicerades i november förra året
av gruppen som kallar sig Svenska
Mujahedeen Fi Ash-Sham.
I videon uppmanas muslimer i Sverige
att ansluta sig till heligt krig, då ”jihad
är obligatoriskt i Sverige och över hela
världen”.
**
De långsiktiga effekterna av att personer
från Sverige väljer att resa utomlands för
att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska
extremistgrupper och att i deras regi delta
i träning och strid har av Säkerhetspolisen
identifierats som det allvarligaste potentiella
hotet mot Sverige. Det är hög tid att samtliga
inblandade aktörer inom det förebyggande
arbetet ser till att ta ett helhetsgrepp kring
denna typ av reseproblematik och samarbeta
mer.
**
Detta beskriver vi närmare i den rapport
allt belyses hur man i fyra relevanta EU-länder
förebygger att främst yngre män åker som
stridande till konfliktzoner. Uppdraget sker
inom ramen för den svenska nationella handlings-
planen för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism.
Runtom i Europa bevittnar vi en dramatisk
ökning av utländska stridande (”foreign fighters”)
som för närvarande reser till framför allt Syrien
för att ansluta sig till islamistiska grupperingar
kopplade till al-Qaida, och har i flera fall gjort
sig skyldiga till grova övergrepp mot civila.
När de återvänder till sina hemländer sker det
med nyvunna kunskaper inom till exempel vapen-
hantering och sprängmedel, med breddade
internationella nätverk och med en potentiellt
förhöjd status inom den egna gruppen
– något som kan leda till att de även blir
inspirationskällor för andra personer.
De riskerar även att komma tillbaka med
allvarliga trauman och sänkt våldströskel.
**
I Danmark bedöms minst 45 personer ha rest
för att strida i Syrien under det senaste halvåret,
vissa så unga som 16 år.
Kopplingar mellan kriminella gäng i Köpenhamn
och utländska stridande har även framkommit.
I mars höjde Holland terrorhotnivån i landet,
bland annat på grund av den markant ökade
reseverksamheten till Syrien.
I Sverige har Säkerhetspolisen nyligen angett
att minst ett 30-tal personer under de senaste
18 månaderna rest till Syrien i syfte att strida
med al-Qaida-inspirerade grupper.
Tidigare forskning och erfarenhet visar att
personer som deltagit i terrorträning eller
stridit utomlands utgör en kritisk faktor för
att en terrorgrupp ska lyckas med attentat
i väst. I en aktuell studie granskades 32
terrorplaner med fällande domar i Europa
under perioden 2004–2012.
Det framkom att i 20 av 32 undersökta fall
hade personer genomgått utbildning i tränings-
läger för terrorism utomlands.
***
**
***
Läs även
*