onsdag, mars 07, 2012

"EU försöker sprida shariadomstolar"

Inom EU talas det allt oftare om juridisk
pluralism. I praktiken betyder det att
ett rättssystem där kvinnors vittnesmål
är mindre värda får legal status, fram-
håller Gunnar Sandelin och Karl-Olov
Arnstberg.
**
I Storbritannien finns sedan många år ett
parallellt rättsystem med i dag ett 90-tal
shariadomstolar som tillåts att fatta beslut
i familje- och affärsangelägenheter. Även
om domarna formellt sett enbart är råd-
givande, ges de legal status bland muslimer,
såväl i väst som i det ursprungliga hemlandet.
Imamerna får därmed ett mycket starkt
inflytande.
(...)
I stället för mångkulturalism talas det därför
inom EU allt oftare om juridisk pluralism.
I Belgien finns sedan förra året en sharia-
domstol i Antwerpen, där den radikala muslimska
gruppen Sharia4Belgium vill skapa ett lands-
omfattande parallellt islamiskt rättsväsen.
I Tyskland sade i februari Jochen Hartloff,
socialdemokratisk justitieminister i förbunds-
landet Rheinland-Pfaltz, att han ville föra in
en muslimsk rättsskipning i civilmål, en stånd-
punkt som renderade honom skarp kritik från
kvinnorättshåll. I Norge öppnade Tor Langbach,
chef vid Domstolsadministrationen, i september
2011 upp för att ge muslimska konfliktråd
officiell status, men justitieminister Knut
Storberget tillbakavisade förslaget med
motiveringen att rättsväsendet bör vara
religionsneutralt.
**
En religiös offentlighet
De muslimska ledare som för fram kravet på
juridiskt självbestämmande är vanligtvis också
verksamma som aktivister inom den islamiska
rörelsen. Muslimska brödraskapets chefideolog
Yusuf al-Qaradawi har uttalat att alla muslimer
bör eftersträva att bygga upp sina egna sam-
hällen, annars kommer ni att smälta som salt
i vatten. Ett sådant identitetsbevarande kräver
att muslimer i väst ges möjlighet att inrätta
offentliga institutioner som drar en gräns
mot omvärlden.
Kravet på shariadomstolar är således ett del-
projekt i målsättningen att avskilja muslimer
från icke-muslimer i en islamiskt organiserad
offentlighet. Medan ledare och intellektuella
i väst siktar in sig på kommunikation mellan
olika kulturer säger Al-Qaradawi rent ut att
dialogen med eliten i väst går ut på att
bereda mark för islam.
**
Sveriges regering konsulterar ofta Sveriges
muslimska råd, där flera rådsmedlemmar
tillhör eller sympatiserar med Muslimska
brödraskapet.
I praktiken innebär det att staten erkänner
en islamistiskt präglad organisation som
företrädare för landets alla muslimer.
Vi har frågat ledande jurister men några ut-
talade ambitioner på att i Sverige upprätta
godkända råd eller domstolar med sharia
som bas känner de inte till.
***
Läs mera om shariadomstolar:
*
*
*
*
*