onsdag, april 13, 2011

PST: "Hotet är fortfarande islamismen"

PST, norska SÄPO, har precis publicerat en
Man sticker inte under stol med varifrån det
stora hotet kommer: islamismen.
PST beskriver de tre utvecklingslinjer som
skärper hotbilden: radikaliseringen, resandet
och globaliseringen. 
**
Få personer i Norge støtter opp om
ekstrem islamisme. Likevel pågår det
aktiviteter i enkelte miljøer som kan
føre til at trusselsituasjonen i Norge
skjerpes i 2011.
Det er i hovedsak tre utviklingstrekk
vi forventer vil påvirke trusselbildet i
Norge i året som kommer.
For det første at radikalisering i stadig
større grad kommer til uttrykk i det
offentlige rom og i sosiale medier.
For det andre at det fortsatt pågår
reisevirksomhet til konfliktområder,
for trening eller deltakelse i kamp.
For det tredje at ekstreme islamister
i Norge fremstår som mer globalt
orienterte.
**
Radikalisering
Radikalisering vil på ulike måter prege trusselbildet i
Norge også i 2011. Sosiale nettmedier som Facebook,
blogger og ulike nettsider er blitt viktige arenaer for
å spre og diskutere ekstreme islamistiske synspunkter.
Gjennom moderne nettmedier kommer meningsfeller
enkelt i kontakt med hverandre på tvers av etniske og
geografiske skillelinjer. I tillegg er enkelte medier blitt en
plattform der personer som oppfattes som lederfigurer,
når ut til flere mottakere. Siden meningsmotstandere
sjelden deltar i de samme fora som sprer ekstreme
islamistiske ideer, blir budskap som legitimerer og
forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel
ofte stående uimotsagt.
Reaksjonene i forbindelse med publiseringen av karikatur-
tegninger på nyåret i 2010 viste hvilken symbolkraft disse
fortsatt kan ha. Gjennom fredelige demonstrasjoner ga
norske borgere uttrykk for sin frustrasjonog opplevelse av
krenkelse.
Samtidig benyttet personer med ekstreme islamistiske
synspunkter publiseringen av karikaturtegningene til
å bygge opp under et angivelig fiendtlig forhold mellom
islam og Vesten. Basert på en opplevelse av å bli krenket
kom enkelte med uttalelser som igjen krenket andre.
Vi forventer at det også i tiden som kommer vil bli frem-
satt uttalelser som utfordrer grensene for hva som er
akseptabelt å si offentlig. Dermed vil ikke lenger
radikalisering være forbeholdt lukkede fora, men i større
grad også foregå i det offentlige rom.
(...)
Reisevirksomhet
Hovedandelen av avvergede eller gjennomførte
terrorangrep i Europa har blitt utført av personer
som har fått trening i konfliktområder i Afghanistan
og Pakistan.
I senere tid har også Somalia og Jemen fått økt
betydning som områder der slik opplæring finner
sted. I Norge er det noen få personer som har reist
for å delta i treningsleire og kamper i disse områdene.
I tillegg er det personer i Norge som tilrettelegger
for at andre personer kan dra på slike reiser.
Den ideologiske og psykologiske påvirkningen, samt
ferdighetene, erfaringene og nettverket disse
personene opparbeider seg under oppholdet, gjør
at enkelte av dem vil kunne utgjøre en trussel
mot Norge når de returnerer hit. De kan utgjøre en
trussel alene eller i samarbeid med andre.
(...)
Som ved mye annen kriminalitet er bruken av
falske identiteter og pass utbredt innen ekstreme
islamistiske miljøer. Personer kan ved bruk av falske
identitetspapirer komme seg inn i Schengen-området
uten å vekke sikkerhetstjenestenes oppmerksomhet.
Dette gjelder både personer fra vestlige land som har
fått opplæring av ekstreme islamistiske grupper, og
personer i utlandet tilknyttet disse gruppene.
Bruk av falske identitetspapirer i Norge vil kunne øke
blant annet som følge av at nye land får visumfri
innreise til Schengen-området.
Globalt fokus
Personer i Norge med ekstreme islamistiske synspunkter
støtter organisasjoner som i all hovedsak har et nasjonalt
eller regionalt fokus. Imidlertid finnes det personer i Norge
i dag med ekstreme islamistiske sympatier som fremstår
mer globalt orienterte. For disse personene synes det ikke
å være viktig hvor kampen finner sted, så lenge den
utkjempes.
Disse personene inngår i små miljøer som ikke domineres
av én etnisitet. De er heller ikke opptatt av én nasjonal
konflikt.
I stedet forenes de, tross ulikheter, av en ekstrem
islamistisk ideologi. Det er i hovedsak disse
personene som kan utgjøre en direkte trussel
mot Norge i året som kommer.
Støttevirksomhet i form av finansiering,
logistikkstøtte, propaganda og rekruttering
vil være en betydelig aktivitet i de norske miljøene
også i 2011. Samtidig kan det se ut til at personer
i Norge med ekstreme islamistiske synspunkter i stadig
større grad reiser til områder som er kjent som
knutepunkter for globalt orienterte ekstreme
islamister. På den måten knytter ekstreme islamister
i Norge kontakter med personer som har et større
fokus på å gjennomføre aksjoner, også mot mål
i Vesten.
Dette kan igjen påvirke personer i Norge til å
endre fokus.
Terrornettverk er grenseoverskridende.
Terroraksjoner i ett land kan vel så gjerne
planlegges i et annet land innenfor
Schengenområdet.
Samtidig ser vi at flere europeiske land er fremtredende
i ekstreme islamisters fiendebilde. Siden ekstreme
islamister i Norge inngår i europeiske nettverk, er
det en fare for at de kan delta i angrepsplanlegging i
andre europeiske land. Det er alltid stor usikkerhet
knyttet til tid og sted for eventuelle terroraksjoner,
også i Norge. Selv om en terroraksjon i seg selv kan
være begrenset i omfang, og sannsynligheten for at
den enkelte borger rammes er lav, vil en terroraksjon
få store konsekvenser som følge av frykten den
vil spre i befolkningen.