måndag, maj 28, 2012

Betala skatt eller inte - kulturskillnader

De danska skattemyndigheterna försöker,
liksom sina svenska kollegor, underlätta
för oss skattebetalare att deklarera.
För skatteavdrag behöver man
bara trycka på en tangent och myndigheten
har i stort sett slutat kolla deklarationer.
**
Därför blev förvåningen stor när en nitisk
tjänsteman upptäckte att i stort sett alla
somalier i västra Århus (= det stora krimi-
nella slumområdet Gellerup) gjorde stora
avdrag i sina deklarationer. Med tanke på
att ca 90 % försörjs via olika bidrag blev
myndigheten lite misstänksam.
Man satte in skärpt skattekontroll på gruppen
och konstaterade att männen gjorde stora
avdrag för kostnader för inkomstens för-
värvande trots att deras enda legala inkomst
var socialbidrag.....
Hustrurna gjorde stora avdrag som dag-
mammor, trots att de inte var anställda
som sådana enligt kommunen.
**
Vid en stickprovskontroll på 269 somalier i
Gellerup befanns 248 fuska med avdragen.
Skattemyndigheten känner sig nu inspirerad
att fortsätta kontrollera gruppen.
Detta föranleder Den Korte Avis till en
intressant reflektion över kulturella skillnader
mellan danskar och araber/somalier. Det danska
"högtillitssamhället" där man bl a förutsätter
att medborgarna går att lita på,  fungerar inte
i vissa andra kulturer....
**
"Det er forskellene mellem på den ene side det danske
 samfund som højtillidssamfund, der forudsætter tillid
mellem borgerne og mellem borgere og myndigheder,
og på den anden side et klansamfund, hvor familien
og klanen er alt.

Nu er Somalia som bekendt ikke et arabisk land, men
karakteristikken kan mere end godt udstrækkes til
Somalia. Somalia er i udpræget grad regeret af klaner,
og der har aldrig eksisteret en stærk centralregering.
(....)
I 1997 var der foretaget 74 blodprøver for at konstatere
det påståede slægtskab i forbindelse med ansøgninger
om familiesammenføring. 44 af disse prøver viste, at
der havde været forsøg på at omgå reglerne.
Desuden var der 66 somaliere, der aldrig var dukket op
til blodprøven, da det gik op for dem, at de danske myndig-
heder krævede en sådan. (Århus Stiftstidende 1-2-1998)

Penge til Somalia
Klantankegangen hos mange somaliere synes at trives i
værste velgående også i dag. Samtidig med svindlen
med de uretmæssige fradrag vides det, at somalierne
 sender ret store beløb hjem til Somalia.
En del af disse overførsler kan altså formodes at stamme
fra tilsvindlede midler.

Det burde være overflødigt at nævne, at kombinationen