tisdag, februari 21, 2023

Putins plan för maktövertagande i Belarus

 

Expressen kan idag i ett internationellt journalistsamarbete avslöja en rysk plan för maktövertagande i Belarus. Enligt uppgift finns liknande detaljerade planer även för Moldavien, Estland, Lettland och Litauen...

Att den naturligtvis också finns för Ukraina vet ju världen sedan tidigare...

Om den även finns för t ex Polen och Finland torde väl framtiden utvisa....

Läs mera i Expressen där svenska och utländska experter kommenterar avslöjandet.

Avslöjandet i korthet

■ Ett läckt dokument som tagits fram i den ryska presidentadministrationen beskriver hur Ryssland planerar att ta över grannlandet Belarus. Expressen har i samarbete med journalister i Europa och USA tagit del av den hemliga handlingen vars äkthet har bekräftats av flera västerländska underrättelsetjänster.

■ Dokumentet beskriver vägen fram till total övertagande och några av punkterna är kontroll över belarusiska medier, förtryck av den belarusiska kulturen och språket till fördel för det ryska, skapande av proryska grupper i den politiska och militära eliten, införande av ryska lagar och valuta och en plan på att att dela ut ryska pass för att omvandla belarusiska medborgare till Ryska.

■ Planen sträcker sig fram till 2030 då total kontroll över Belarus ska ha uppnåtts – enligt planen. 

Dokumentet

■ Totalt 17 sidor som tagits fram av Direktoratet för gränsöverskridande samarbete, en del av den ryska presidentadministrationen. Avdelningen skapades av Vladimir Putin med den formella uppgiften ”att utarbeta förslag som rör förbättring av verksamheter för genomförande av projekt och program för att stödja internationell utveckling på det ekonomiska, politiska och humanitära området.”

■ Dokumentet presenterades under hösten 2021 för Dimitri Kozak – vice chef för presidentadministrationen och som sedan sedan många år är en nära allierad till Vladimir Putin.

 


Huvudpunkterna i Rysslands plan för att ta över Belarus

2022

Politiska, militära och försvarssektorn

• Bildande av proryska känslor i befolkningen, inklusive den politiska och militära eliten, samtidigt som inflytandet från nationalistiska och provästliga krafter i Belarus ska begränsas

• Slutförande av konstitutionella reformer i Belarus baserat på ryska intressen, vilket ger ett bestående inflytande på det politiska systemet i Belarus

• Gemensamt motstånd mot Natos expansion, dess militära förberedelser i Polen och de baltiska länderna

• Schemalägga gemensamma militär-taktiska övningar för Rysslands och Belarus väpnade styrkor

• Förlänga avtal om hyresfri användning av ryska baser i Belarus

Humanitär sektor

• Skapa ett nätverk av ryskvänliga icke-statliga och ideella organisationer, som bidrar till utvecklingen av Rysk-belarusiska integrationen på den humanitära sfären

• Utvidgning av den ryska kulturella närvaron i Belarus med fokus på barn och ungdom

Handel och ekonomi

• Enhetlig lagstiftning

• Skapande av stabila pro-ryska influensgrupper i den ekonomiska eliten i Belarus

• Avlägsnande av handelshinder och förbud mot diskriminering av ryska företag och tillverkare i Belarus

• Byte till ryska hamnar för transport av produkter till Belarus som idag transporteras genom hamnar i de baltiska länderna och Polen 

2025

Politiska, militära, försvarssektorn

• Skapande av varaktiga pro-ryska grupper av inflytande i belarusiska politiska-, militära- och affärseliten

• Utvidgning av rysk militär närvaro i Belarus

• Förberedelser för att införa produktionsanläggningar i Ryssland som fullt ut kan ersätta produkter och reservdelar som är kritiska för den ryska militära industrin och som i dag produceras i Belarus

• Införande av ett förenklat förfarande för att utfärda ryska pass till medborgare i Belarus i syfte att skapa ett lager av ryska medborgare i Belarus

Humanitär sektor

• Maximal utbyggnad av infrastrukturen för ryskt humanitärt inflytande i Belarus, öppnande av nya vetenskaps- och kulturcentra, lokala filialer av Rossotrudnichestvo

• Öka ryskt kultur- och informationsinflytande samt stärka ryska mediers ställning i Belarus

• Tillhandahålla organisatoriskt, ekonomiskt, juridiskt och informationsstöd till ryskvänliga icke-statliga och ideella organisationer

Handel och ekonomi

• Integration av energi-, transport- och kommunikationssystem

• Säkerställa integrationen av de belarusiska kärnkraftverken i unionsstatens kraftsystem.

2030

Politiska, militära, försvarssektorer

• Slutförande av bildandet av unionsstaten Ryssland och Belarus

• Säkerställa genomförandet av en enhetlig gränspolitik och en samordnad utrikespolitik på försvarsområdet

• Skapande av ett gemensamt ledningssystem över de väpnade styrkorna, införande av enhetliga normer och standarder för personalutbildning, materiellt och tekniskt stöd för väpnade styrkor

• Start för produktionsanläggningar i Ryssland som fullt ut kan ersätta produkter och reservdelar som är kritiska för den ryska militära industrin och som i dag produceras i Belarus. 

Humanitär sektor

• Säkerställa kontroll över informationsutrymmet i Belarus

• Ett enda kulturellt rum, ett gemensamt förhållningssätt till tolkningen av det historiska förflutna

• Det ryska språkets dominerande ställning över belarusiska som statsspråk

Handel och ekonomi

• Införande av ett gemensamt monetärt system

• Införande av ett gemensamt tull- och skatteutrymme, en enhetlig ordning för exportkontroll

• Förberedelse för utveckling och placering av en gemensam upphandling av försvarsmateriel.