onsdag, oktober 03, 2012

Nytt angrepp på Israel från Svenska Kyrkan

Endast Världen Idag tycks ha uppmärksammat
ett nytt angrepp på Israel av extrema element
i Svenska Kyrkan.
Med hjälp av den s k BDS-strategin vill man
ekonomiskt strypa den judiska staten.
En (!) ledamot i kyrkomötet (Margit Borgström)
har vid utskottsbehandlingen reserverat sig
mot Svenska Kyrkans egen lilla pogrom.
Social­demokraterna, Mode­rat­erna, Center­partiet,
Parti­politiskt obundna i Sven­ska kyrkan, POSK,
och Öppen kyrka, ÖKA stöder till sin egen
eviga skam kampen mot Israel...
**
"Kyrkomötets ekumenik­utskott uppmanar kyrko­styrelsen
i Svenska kyrkan att "fortsätta sina ansträngningar att
kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Väst-
banken, Östra Jerusalem och Gaza".
Ekumenikutskottet begär också att kyrkostyrelsen,
vilken kan ses som Svenska kyrkans egen regering,
rekommenderar församlingarna runtom i landet "att
avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta
företag och produkter från de israeliska bosättningarna
på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken
och Östra Jerusalem".
**
Dessa krav i en motion från Anders Nihlgård från Lunds
stift, ledamot av kyrkomötet för nomineringsgruppen
ÖKA, En öppen kyrka – en kyrka för alla, ställer sig en
bred majoritet i kyrkomötets ekumenikutskott bakom.
Margit Borgström från Uppsala, ledamot i utskottet för
Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, var den ende som
reserverade sig mot beslutet att Svenska kyrkan ska upp-
mana till sanktioner och bojkott av israeliska företag.
Hon har svårt att dölja sin besvikelse över att tvingas stå
ensam, efter att samtliga företrädare i ekumenikutskottet för
Social­demokraterna, Mode­rat­erna, Center­partiet, Parti­politiskt
obundna i Sven­ska kyrkan, POSK, och Öppen kyrka, ÖKA,
stött motionen. Här, liksom i övriga kyrkomötesutskott, saknar
nomineringsgruppen Frimodig kyrka ordinarie ledamot.
**
"Kyrkomötet har vare sig befogenhet eller kompetens att
ägna sig åt utrikespolitik på detta sätt", framhåller Margit
Borgström i sin reservation.
Hon anser också att ekumenikutskottet, i vilket även
biskoparna Hans-Erik Nordin i Strängnäs och Martin
Modéus i Linköping ingår, bortser ifrån "komplexiteten" i
Mellanösternfrågan och Israels rätt att få leva med trygga
och erkända gränser och bli accepterad som statsbildning
av sina fientligt inställda arabiska grannländer. 
KR-ledamoten anser dessutom att kristna har ett särskilt
ansvar gentemot det judiska folket i ljuset av förföljelser
i historien.
I ekumenikutskottets bifall till Anders Nihlgårds förslag ingår
även ett stöd till motioner med likartad inriktning från center-
partisterna Daniel Tisell, Göteborgs stift, och Inga Alm,
Uppsala stift."
***
Läs vilka som finansierar BDS ny-antisemitism:
Partial list of NGOs involved in BDS and their funders
***
Israel i Sverige kommenterar motionen
***
Läs också
*
*