tisdag, februari 10, 2009

Norska säkerhetspolisen: Hotet kommer från islamismen


PST, norska SÄPO, utger årligen en
hotbildsanalys. I den senaste
upplagan konstaterar de:
Hotet mot Norge kom
även 2008 från islamismen.
Något högerextremt hot finns inte
och vänsterextremismen ses främst
som ett ordningsproblem.
***
Risikoen for politisk motivert vold
utøvet av aktører som er inspirert av
ekstrem islamisme, vil fortsatt
representere en utfordring for Norge i
2009. Det finnes grupper og personer
som sympatiserer med og aktivt støtter
ekstrem islamisme i de aller fleste
europeiske land. Det er ikke gjennomført
vellykkede terror-aksjoner i Europa
i 2008. Aktivitetsnivået i flere av de
europeiske miljøene er imidlertid høyt.
**
I fjor ble det gjennomført arrestasjoner
blant annet i Belgia, Danmark, Frankrike,
Italia, Nederland, Spania, Storbritannia
og Tyskland. Selv om trusselsituasjonen
internt i Europa varierer, vurderer flere
lands mydigheter terrortrusselen som
høy i disse landene. Det er ikke forventet
at terrortrusselen blir lavere i
2009.
**
I Norge foregår ekstrem islamistisk
virksomhet i små miljøer. De internasjonale
forbindelsene personer i disse
miljøene er, i tillegg til virksomheten de
utfører, imidlertid av en slik karakter at
de også kan påvirke den
trusselsituasjonen.
**
Ulike former for støttevirksomhet
er fremdeles hovedaktiviteten
til ekstreme islamistiske aktører
i Norge. Støtten skjer i form
av propagandavirksomhet og penge-
overføringer til personer eller grupper
som antas å være tilknyttet ekstreme
islamistiske organisasjoner i utlandet.
Det forventes at de involverte aktørene
ønsker å videreføre denne aktiviteten
kommende år.
**
I de norske ekstreme islamistiske
miljøene er det indikasjoner på at
aktiviteter knyttet til radikalisering
er i ferd med å øke noe. Det finnes
karismatiske lederskikkelser i Norge
som kan øve betydelig innflytelse på
personer som er i en radikaliserings-
prosess.
**
Disse lederskikkelsene er først
og fremst ideologiske veiledere, men vil
også kunne bistå unge radikaliserte
personer med å etablere kontakt med
militante grupper utenfor Norge.
Opphold i konfliktområder eller i
utenlandske treningsleirer kan føre til
flere og tettere bånd mellom ekstreme
islamistiske miljøer i utlandet og
i Norge. Slike opphold kan under visse
omstendigheter gi personer i Norge
økt motivasjon og kapasitet til å
gjennomføre terrorhandlinger her i
landet eller mot norske interesser i
utlandet.
***
***
***
VG, VG, VG, D, SDS, SDS, SDS,
SvD, SvD, DN, SvD, SvD, SDS, DN,