måndag, april 30, 2018

Sverige och FinlandPennan & Svärdet, militärhistoriska bokklubbens nyhetsbrev,
säljer inte bara böcker utan har också i varje nummer mycket
tänkvärda artiklar.

Vårt östra broderland Finland lät aldrig avveckla sin Försvarsmakt
så grundligt som vi gjorde det i Sverige. De historiska erfarenheterna
gjorde att man bibehöll det så kallade ”invasionsförsvaret” till skillnad
från i Sverige. Värnplikten bibehölls och effekterna av detta blir
tydligare för varje dag. Sammanlagt mobiliserar Finland idag
280 000 soldater i händelse av kris eller krig. Vi i Sverige kan
skapa en samlad Försvarsmakt om 50 000 soldater
varav 22 000 är hemvärnssoldater.
Varför denna obalans kan man fråga sig?
(.....)
Den allmänna värnplikten och utbildning av hela den tjänstdugliga
manliga åldersklassen ger på ett kostnadseffektivt sätt de finska
stridskrafterna ett bra tillskott på kompetens. Den frivilliga
militärtjänsten för kvinnor utvecklas även som en del av
det totala systemet. Antalet kvinnor som tjänstgör
i krishanteringsuppdrag försöker man utöka. 
Mönstringssystemet förbättras genom att de värnpliktigas
specialkompetenser och förmågor beaktas.
Den finska reservens utbildningssystem är en helhet, i
vilken ingår försvarsmaktens repetitionsövningar och
frivilliga övningar samt Försvarsutbildningsföreningens
kurser.

Förändringar i omvärlden visar på vikten av att det finska
samhället har förmåga att klara av kriser, och i detta spelar
försvarsviljan en viktig roll. Försvaret är hela folkets sak, och
finländarnas höga försvarsvilja är grunden för försvarsförmågan.

En viktig del upprätthålls genom organisationerna som utför
frivilligt försvarsarbete. Den stora försvarsviljan upprätthålls
i Finland genom kvalitet i utbildning av de värnpliktiga. Därutöver
genom att det frivilliga försvarsarbetet stöds av den finska
försvarsmakten. Försvarsutbildarna i Finland har utvecklats
till en strategisk partner för den finska försvars-
makten. Målet är att stärka det frivilliga försvarets roll
i det lokala finska försvaret av hembygden.
Sverige kan lära av Finland i mer än ett avseende!

***
Redaktörens kommentar:
En gammal soldat, som under 25 år beskådat
Sveriges avrustning kan intet annat än avundas
Finlands folk.
Just nu pratar alla de svenska avrustningspartierna
febrilt om att "återställa" allt som förlorats.
En blek kopia av värnpliktsförsvaret ska ersätta
dagens legosoldater på ständiga uppdrag i
främmande världsdelar. Att kriga i Mali ger säkert
bra övning, men inte stärker det Sveriges motstånds-
kraft mot Putins post-sovjetiska hot...
Mot Röda Armén kan Sverige ställa 22.000
hemvärnsmän och en handfull nyutbildade
värnpliktiga* med i stort sett väktarutbildning...

Det bör tilläggas att såväl frivilligorganisationerna
som det civila försvaret i stort sett har avvecklats
under de senaste 20 åren. Det som återstår är
små kamratföreningar för veteraner.
Ett svek mot Sveriges folk som både den
förra och den nuvarande regeringen med liv och
lust deltagit i....

***

* en årskull består f t av ca 93.000 ungdomar;
av dessa kommer 10.000 att kallas till mönstring
och en mindre del av dessa inkallas till tjänstgöring...
(källa: Rekryteringsmyndigheten)