söndag, april 21, 2013

Hur Brödraskapet infiltrerade Västerlandet


De senaste veckornas upphetsade debatt om
Muslimska Brödraskapets försök att infiltrera
socialdemokratins toppskikt har mera präglats
av indignation än egentlig kunskap.
Brödraskapet har en väl genomarbetad strategi
för att skaffa sig politiskt inflytande i väster-
ländska politiska partier. Vilka partier tycks inte
spela någon roll. MB-are kan lika väl uppträda
**
som studerat och begripit strategin:
"Några av rörelsens strategier var att ingå i olika
utbildningsinstitutioner, sociala nätverk, så kallade
dialogcentra och, med stor framgång, i etablerade
politiska partier. Vilka politiska partier var mindre
viktigt. Det centrala var att skaffa sig inflytande
och påverka partier inifrån och därmed skaffa
fördelar åt det muslimska kollektivet.
**
Den grundläggande tanken att ”muslimer” utgör ett
kollektiv med en viss definition utgör en bärande idé
hos islamister. Som moderate riksdagsledamoten
Abdirisak Waberi, Omar Mustafas föregångare som
ordförande i Islamska föreningen i Sverige (IFIS),
har sagt: Islam har bara en definition.

Islam är mångfacetterat
Men detta är uppenbart fel – islam är lika mång-
facetterat som vilken annan religiös ideologi som
helst och ingen kan, som till exempel Nima Gholam
Ali Pour skriver, ”representera Sveriges muslimer”
– men det faktum att europeiska politiska partier
sedan länge ansträngt sig för att rekrytera bland
muslimer, och speciellt invandrande sådana,
spelade rätt i händerna på MB, som kunde vara
den representant som etablerade politiska partier
sökte efter med ljus och lykta.
**
I det här sammanhanget får man heller inte glömma
att MB tack vare sin välfungerande infrastruktur och
ekonomiska bas kunnat spela ut andra muslimska
grupper i kampen om vem som skall företräda
”muslimerna” som kollektiv i relation till den politiska
makten. En ytterligare effekt av detta blev att
”islam” i debatten ofta blev liktydigt med politisk
islam, alltså en definition av islam som övergripande
politisk kraft. Detta har märkts även i fallet med
Mustafa, då ledande socialdemokrater sagt att hans
inval handlade om att han var muslim, utan att
definiera vilken sorts islam det handlade om.
**
Vilka är då med i MB? Om det vore så att MB hade
medlemslistor, eller att medlemmarna öppet dekla-
rerade sin tillhörighet skulle verkligheten se enklare
ut. MB:s strategi när organisationen byggde upp sin
verksamhet, har ofta byggt just på indirekta för-
bindelser mellan olika grupper och organisationer
aktiva runt om i Europa, samt med MB i Egypten
(där man förvisso har starka medlemsstrukturer).

I fallet med Omar Mustafa och IFIS är kopplingen
mer tydlig; IFIS är del av Federation of Islamic
Organizations in Europe, (FIOE).
FIOE är, de facto, en paraplyorganisation för
islamiska grupper och organisationer tillhörande
det så kallade Nya västerländska brödraskapet i
Europa. Och även om FIOE självt gärna ger undan-
glidande svar på frågan om koppling till MB, så har
ingen mindre än Mohammed Mahdi Akef General
Guide för MB fram till 2010, påpekat att medlem-
skap i FIOE är liktydigt med att vara del av MB:s
globala nätverk (för mer om detta rekommenderas
boken The New Muslim Brotherhood in the West av
Lorenzo Vidino, Columbia University Press 2010).

Det som Vidino betecknar ”Nya västerländska brödra-
skapet” (The new Western Brotherhood) är en god
illustration till den utveckling som MB genomgått i
Europa under de senaste dryga 20 åren. Man har
där utvecklats i riktning av anpassning till de olika
samhällen och politiska strukturer man verkar i
och har en löslig koppling till MB centralt. Man
agerar lokalt men knyts ihop av gemensamma
principer.
Inget av detta är några hemligheter –
och uppenbart för alla som velat se."
***
Kommentar:
Här kan tilläggas av FIOE:s ordförande, och
friskolerektor i Akalla. Han syns eller hörs aldrig i
svensk debatt, men är en av Europas reellt mäktigaste
män.
Jag skrivit om MB många gånger, se t ex här
och här.
Och lite om Brödraskapets ekonomi: här och här
.
En bra analys av FIOE:s verksamhet publicerade NEFA
för flera år sedan. Länken tycks tyvärr ha dött, men
Det finns t o m en dagligt nyhetsbrev om
MB:s aktiviteter
som lyfter på slöjan.
Hur Brödraskapet skaffade sig inflytande i Vita Huset.
***
Bilden:
Muslimska Brödraskapets logo och grundaren
Hassan al-Banna.