onsdag, september 25, 2013

Halvmåne och hakkors

 
Fre­dag 27. sep­tem­ber kl. 09-10 invi­te­rer Med
Israel for fred (MIFF) til presse­kon­fe­ranse med
lan­se­ring av boken Halv­måne og hake­kors på
Thon Hotel Opera. Boken er skre­vet av de to
tyske fors­kerne Klaus-Michael Mal­l­mann og
Mar­tin Cüp­pers, og over­satt til norsk av Anne
Standal.
**
Halv­måne og hake­kors er his­to­rien om alli­an­sen
som kunne kvalt den moderne sta­ten Israel før
den ble født. Helt fra nazis­tene kom til mak­ten i
1933, hadde muf­tien av Jeru­sa­lem, Haj Amin
al-Husseini, sett for seg at Adolf Hit­ler kunne
løse hans «jødeproblem».
De to tyske fors­kerne som har skre­vet boken
peker på det dystre fak­tum at det aldri ble tatt
et opp­gjør med nazis­men i den ara­biske ver­den.
Fører-dyrkelsen levde videre i de ara­biske dik­ta­tu­rer.
Jøde­ha­tet fort­satte å bre om seg og resul­terte i
store over­grep mot jøder i hele den ara­biske ver­den.
To tiår etter at hake­kor­sets døds­skvad­ro­ner var
besei­ret i Europa hadde halv­må­nens anti­se­mit­ter
jaget nes­ten alle jøder ut av den ara­biske verden.
**